TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Blättern nach Person

Ebene hoch
Gruppiere nach: Keine Gruppierung | Typ des Eintrags | Publikationsjahr | Sprache
Anzahl der Einträge: 4.

Liu, Lingyu ; Hu, Meng ; Liu, Chao ; Liang, Xiaowei ; Pan, Yilong ; Ying, Pan ; Zhao, Zhisheng ; Gao, Guoying ; He, Julong ; Tian, Yongjun :
Novel carbon polymorphs with cumulative double bonds in three-dimensional sp-sp(2) hybrid framework.
[Online-Edition: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/CP/C8CP00...]
In: Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (22) S. 15022-15029. ISSN 14639076
[Artikel] , (2018)

Hu, Meng ; Dong, Xiao ; Wu, Yingju ; Liu, Lingyu ; Zhao, Zhisheng ; Zhou, Xiang-Feng ; Strobel, Timothy A. ; Gao, Guoying ; Tian, Yongjun ; He, Julong :
Low-energy 3D sp(2) carbons with versatile properties beyond graphite and graphene.
[Online-Edition: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/DT/C8DT00...]
In: Dalton Transactions, 47 (17) S. 6233-6239. ISSN 1477-9226
[Artikel] , (2018)

Liu, Lingyu ; Hu, Meng ; Liu, Chao ; Shao, Cancan ; Pan, Yilong ; Ma, Mengdong ; Wu, Yingju ; Zhao, Zhisheng ; Gao, Guoying ; He, Julong :
3D hybrid carbon composed of multigraphene bridged by carbon chains.
[Online-Edition: https://doi.org/10.1063/1.5019339]
In: AIP Advances, 8 (1) 015019. ISSN 2158-3226
[Artikel] , (2018)

Liu, Lingyu ; Hu, Meng ; Pan, Yilong ; Xiong, Mei ; Liu, Chao ; Zhang, Yang ; Luo, Kun ; Zhao, Zhisheng ; Gao, Guoying ; Yu, Dongli ; He, Julong :
Mechanically ductile 3D sp–sp2 microporous carbon.
[Online-Edition: https://doi.org/10.1007/s10853-017-1854-3]
In: Journal of Materials Science, 53 (6) S. 4316-4322. ISSN 0022-2461
[Artikel] , (2018)

Diese Liste wurde am Sat Feb 16 03:08:23 2019 CET generiert.