TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Final Report on Verification and Assessment

Sadeghi, Ahmad-Reza ; Adelsbach, Andre ; Stüble, Christian :
Final Report on Verification and Assessment.

[Report] , (2002)

Typ des Eintrags: Report
Erschienen: 2002
Autor(en): Sadeghi, Ahmad-Reza ; Adelsbach, Andre ; Stüble, Christian
Titel: Final Report on Verification and Assessment
Sprache: Deutsch
(Heft-)Nummer: MAF­TIA De­li­ver­a­ble D
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 20 Fachbereich Informatik
20 Fachbereich Informatik > Systemsicherheit
Hinterlegungsdatum: 10 Mär 2016 10:18
ID-Nummer: TUD-CS-2002-0004
Export:

Optionen (nur für Redakteure)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen