TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Neutron decay spectroscopy of neutron-rich oxygen isotopes

Frank, N. ; Baumann, T. ; Bazin, D. ; Brown, B. A. ; Brown, J. ; DeYoung, P. A. ; Finck, J. E. ; Gade, A. ; Hinnefeld, J. ; Howes, R. ; Lecouey, J.-L. ; Luther, B. ; Peters, W. A. ; Scheit, H. ; Schiller, A. ; Thoennessen, M. ; Tostevin, J. :
Neutron decay spectroscopy of neutron-rich oxygen isotopes.
[Online-Edition: http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2008.09.009]
In: Nuclear Physics A, 813 (3-4) S. 199. ISSN 03759474
[Artikel] , (2008)

Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2008.09.009
Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2008
Autor(en): Frank, N. ; Baumann, T. ; Bazin, D. ; Brown, B. A. ; Brown, J. ; DeYoung, P. A. ; Finck, J. E. ; Gade, A. ; Hinnefeld, J. ; Howes, R. ; Lecouey, J.-L. ; Luther, B. ; Peters, W. A. ; Scheit, H. ; Schiller, A. ; Thoennessen, M. ; Tostevin, J.
Titel: Neutron decay spectroscopy of neutron-rich oxygen isotopes
Sprache: Englisch
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Nuclear Physics A
Band: 813
(Heft-)Nummer: 3-4
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik
05 Fachbereich Physik
Hinterlegungsdatum: 29 Jan 2013 16:14
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2008.09.009
ID-Nummer: doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.09.009
Export:

Optionen (nur für Redakteure)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen