TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Elastic scattering and transfer in the 6He - 209Bi systems below the Coulomb barrier

Aguilera, E. F. ; Kolata, J. J. ; Becchetti, F. D. ; DeYoung, P. A. ; Hinnefeld, J. D. ; Horvath, A. ; Lamm, L. O. ; Lee, H.-Y. ; Lizcano, D. :
Elastic scattering and transfer in the 6He - 209Bi systems below the Coulomb barrier.
In: Physical review, C 63
[Artikel], (2001)

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2001
Autor(en): Aguilera, E. F. ; Kolata, J. J. ; Becchetti, F. D. ; DeYoung, P. A. ; Hinnefeld, J. D. ; Horvath, A. ; Lamm, L. O. ; Lee, H.-Y. ; Lizcano, D.
Titel: Elastic scattering and transfer in the 6He - 209Bi systems below the Coulomb barrier
Sprache: Englisch
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Physical review
Band: C 63
Fachbereich(e)/-gebiet(e): Fachbereich Physik
Hinterlegungsdatum: 19 Nov 2008 16:26
Export:

Optionen (nur für Redakteure)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen